Template Ini Merupakan Template Resmi Mahkamah Agung

. . . . . .

Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

 

 

HAKIM
MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH

Drs. H. Idris Budiman

 

 

DRS. H Abu Bakar Ubit

 

 

Drs A. Karim

 

 

Drs Khairil Jamal

 

Dra ANB Muthmainah WH

 

 

Drs. H. Abd. Hafiz

 

 

Drs.H. Rokhmadi M.Hum

 

 

Drs. Khoiruddin Harahap M.H.

 

 

Drs.H. Almihan SH.MH

 

 

Drs. Irpan Nawi Hasibuan S.H

 

 

Drs. H. Hasanuddin Jumadil S.H

 

 

DRS. Ibnu Al Khairy

 

 

H. Rosmani Daud S.Ag

 

 

Drs. H. Juwaini S.H., M.H

 

 

Drs. H. Yusri MH.

 

 

Drs. Ahmad Sobardi S.H., M.H.

 

 

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

 

 

 

 

 

 

 


Translate »